overSiBot

Od 1.9.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci výpis z obchodného a živnostenského registra, či list vlastníctva.

Od 1.10.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci ani kópiu mapy z katastra nehnuteľností (pokiaľ sa na kópii mapy nevyžaduje nákres).

Od 1.1.2019 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov.

Od 1.9.2019 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenie o návšteve školy.

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

Pokiaľ už máte existujúci list vlastníctva alebo akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Pokiaľ takýmto dokladom nedisponujete a zamestnanec verejnej správy ho od vás vyžadoval, pomôžte nám s nahlásením takéhoto konania. My sa zamestnancovi ozveme, usmerníme ho pokiaľ ešte nepoužíva existujúci informačný systém, alebo ho napomenieme. V najhoršom prípade je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oprávnený udeliť pokuty inštitúcii, ktorej zamestnanec tieto informácie vyžadoval od Vás.