overSiBot
Pojem „orgán verejnej moci“ (ďalej len „OVM“) nie je ustanovený v právnom poriadku Slovenskej republiky, avšak je možné ho definovať ako orgán, ktorý vykonáva verejnú moc. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti OVM a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), výkon verejnej moci je konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb. Orgánmi verejnej moci sú: a) štátne orgány (Ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR.), b) obce a mestá, VÚC (ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane), c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne, školy). Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, a teda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente. d) niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory).
Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci. Zákon neustanovuje povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci t.j. súkromný sektor.
Od 01.09.2018 – Výpis z listu vlastníctva Od 01.09.2018 - Odpis z registra právnických osôb Od 01.10.2018 – Katastrálna mapa Od 01.01.2019 – Výpis z registra trestov Od 01.09.2019 – Potvrdenie o návšteve školy
01.12.2019 - Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu 01.01.2021 - potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia, potvrdenie o dôchodkových dávkach
Odpis z registra právnických osôb zahŕňa nasledovné registre: výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra nadácií, registra občianskych združení, registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií a z registra organizácií s medzinárodným prvkom.
Potvrdenie sa vzťahuje na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl na Slovenku, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitnými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.
Evidujeme záujem o služby výpisov a potvrdení zo strany neštátnych inštitúcií, ako napríklad firmy, banky, dopravcovia, či rôzne právnické osoby a pod. Momentálne je táto časť vo vývoji a plánujeme ju testovať priamo s dopravcami a bankami ešte v tomto roku (2019).
V prípade, ak OVM žiada od občana výpisy (viď odpovede v otázke: „AKÉ VÝPISY/POTVRDENIA SI OD OBČANA OVM NESMÚ ŽIADAŤ?“) napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii.sk (pošlite nám podnet). V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/ možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať pre vybavenie dopytu občana či podnikateľa.
Ak občan disponuje nápadom na odstránenie ďalšieho výpisu/potvrdenia, môže nás kontaktovať na e-mailovej adrese: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk a podeliť sa o návrh.