overSiBot
Pojem „orgán verejnej moci“ (ďalej len „OVM“) nie je ustanovený v právnom poriadku Slovenskej republiky, avšak je možné ho definovať ako orgán, ktorý vykonáva verejnú moc. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti OVM a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), výkon verejnej moci je konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb. Orgánmi verejnej moci sú: a) štátne orgány (Ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR.), b) obce a mestá, VÚC (ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane), c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne, školy). Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, a teda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente. d) niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory).
Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci. Zákon neustanovuje povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci t.j. súkromný sektor.
Od 01.09.2018 - Výpis z listu vlastníctva; od 01.09.2018 - Odpis z registra právnických osôb; od 01.10.2018 - Katastrálna mapa; od 01.01.2019 - Výpis z registra trestov; od 01.09.2019 - Potvrdenie o návšteve školy; od 1.12.2019 - Potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu, Pohľadávky na zdravotnom poistení, Potvrdenie o nedoplatku voči Sociálnej poisťovni, Potvrdenie voči daňovému a colnému úradu. od 01.01.2021 – Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a Potvrdenie o dôchodkových dávkach; od 01.01.2022 – Rodný list-kópia, Sobášny list-kópia, Úmrtný list-kópia, Potvrdenie o pobyte, Potvrdenie o konkurze subjektu, Výpis zo zoznamu advokátov, Výpis zo zoznamu exekučných konaní, Výpis z registra hospodárskych zvierat; od 01.04.2022 – Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, Potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi, Potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí
Odpis z registra právnických osôb zahŕňa nasledovné registre: výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra nadácií, registra občianskych združení, registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií a z registra organizácií s medzinárodným prvkom.
Potvrdenie sa vzťahuje na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl na Slovenku, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitnými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.
Evidujeme záujem o služby výpisov a potvrdení zo strany neštátnych inštitúcií, ako napríklad firmy, banky, dopravcovia, či rôzne právnické osoby a pod. Momentálne je táto časť vo vývoji a plánujeme ju testovať priamo s dopravcami a bankami ešte v tomto roku (2019).
Predmetné potvrdenia je možné využiť pri žiadosti o dotácie, granty, stimuly, regionálnu podporu, podporu cestovného ruchu, podporu kultúry a národnostných menšín; prihlasovaní sa do procesu verejného obstarávania; žiadostiach o čerpanie eurofondov; žiadosti o obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania; podávaní žiadostí pri predaji, prenájme a prideľovaní hnuteľného a nehnuteľného majetku obcí a miest; podávaní žiadostí o licencie a registrácii subjektov ako prevádzkovateľov retransmisie; podávaní žiadostí o štátnu záruku; poukázaní podielu 2% zaplatenej dane prijímateľovi; pri zriaďovaní školských zariadení; pri žiadostiach súvisiacich s výrobou, predajom, dovozom tabakových výrobkov, liehu, minerálnych olejov, obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, výberom mýta, prevádzkovaní hazardných hier; pri žiadostiach o prevádzkovanie dráhy, dopravy a mnoho ďalších využití.
Nie, portál OverSi ako aj DCOM systém pre mestá a obce v DEUS je určený výlučne pre zamestnancov OVM.
01.12.2019 - Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu 01.01.2021 - potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia, potvrdenie o dôchodkových dávkach
V prípade, ak má poistenec nedoplatok, uvedená informácia sa zobrazí pracovníkovi OVM. Pracovník OVM nie je povinný informovať občana o predmetnom nedoplatku.
Ak je nedoplatok poistencom uhradený, pracovník OVM si môže opätovne vyžiadať aktuálne potvrdenie o nedoplatkoch prostredníctvom portálu OverSi a následne pokračovať v konaní.
Nie, pracovník OVM si musí overiť predmetnú situáciu opakovaním podania žiadosti prostredníctvom portálu OverSi.
Aktualizácia údajov závisí od spracovania úhrady nedoplatku, následne si pracovník OVM overí situáciu prostredníctvom opakovaného podania žiadosti cez portál OverSi.
V prípade, ak OVM žiada od občana výpisy (viď odpovede v otázke: „AKÉ VÝPISY/POTVRDENIA SI OD OBČANA OVM NESMÚ ŽIADAŤ?“) napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii.sk (pošlite nám podnet). V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/ možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať pre vybavenie dopytu občana či podnikateľa.
Od 01.12.2022 občania nebudú musieť predkladať úradom Výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, Potvrdenie o rozvode a ďalších údajov zo súdnych rozsudkov, Potvrdenie o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II.Pilier) a od 01.01.2024 Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a Výpis z registra sociálnych podnikov.
Ak občan disponuje nápadom na odstránenie ďalšieho výpisu/potvrdenia, môže nás kontaktovať na e-mailovej adrese: stopbyrokracii@mirri.gov.sk a podeliť sa o návrh.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava