overSiBot

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

portál www.stopbyrokracii.sk

 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) si uvedomuje, že v súvislosti
s možnosťou využívania kontaktného formuláru zverejneného na stránke www.stopbyrokracii.sk
za účelom kontaktovať úrad, dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto rešpektuje dodržiavanie všetkých zákonom požadovaných opatrení, aby bola zabezpečená ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň Vás, ako dotknutú osobu, informujeme o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ:

obchodné meno:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
sídlo:Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:50 349 287
zastúpená:Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu
  
zodpovedná osoba:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
tel. č.:+421 2 2092 8211

 

 • Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov
  v spracovateľských operáciách
  TU

 

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov úradu TU

 

 • Oznámenie o používaní súborov cookies TU

 

Účel spracúvania osobných údajov

Možnosť kontaktovať úrad prostredníctvom vytvoreného kontaktného formulára na stránke www.stopbyrokracii.sk určeného občanom / podnikateľom, za účelom získania všeobecných informácií o zákone o byrokracii, nahlásenia technických problémov, podnetov, návrhov, prípadne vybavovanie žiadostí a sťažností a pod.

 

Kategória spracúvaných osobných údajov

Všeobecné osobné údaje

 

Rozsah spracúvania osobných údajov

Pre možnosť kontaktovať úrad formou kontaktného formulára na stránke www.stopbyrokracii.sk

 • meno, priezvisko,
 • telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • ďalšie osobné údaje podľa povahy podnetu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

 • v prípade podania

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

 

 • v prípade sťažnosti
 • Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • (Zákon č. 94/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov);

 

 • v prípade inej žiadosti

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Okruh dotknutých osôb

Podnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby

 

Spôsob zverejnenia

Spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú

 

Kategórie príjemcov

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý budú spracované.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nie je

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

V prípade, že dotknutá osoba poskytla úradu osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 GDPR právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom úrad bránil.

V prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo úrad odôvodní spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá osoba podľa článku 21 GDPR právo namietať.

 

Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 GDPR byť úradom informovaná o porušení ochrany osobných údajov.

 

Úrad nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava