overSiBot

Menej papierov a behania po úradoch! Pozrite sa, ktoré potvrdenia a výpisy už nemusíte nosiť

23,367 Videní

Dobrá správa pre občanov. Veľká antibyrokratická revolúcia sa stala realitou.  

Od januára 2022 sa na základe antibyrokratického zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), zrušilo predkladanie prvých 13 potvrdení a výpisov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Po novom ich občania a podnikatelia nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom. Celkovo sa však zruší až 21 výpisov, čo je najviac v histórii Slovenska.

 

Aj kópiu rodného listu si úrady vymieňajú elektronicky

Ľuďom uľahčia život najmä novinky týkajúce sa matričných listín. Úradníci si ich vyhľadajú vo forme elektronických výpisov z registra fyzických osôb. V praxi to znamená, že už nemusíte nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Pozitívne to pocítia najmä žiadatelia o materskú, rodičovský príspevok či príspevok pri narodení dieťaťa. Jednoduchšie vybavovanie bude aj pre oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.

 

Menej byrokracie aj pre podnikateľov

Pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov už nie je potrebné dokladovať ani potvrdenia o IČO alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nie je potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

 

Na úradoch už nemusíte predkladať tieto výpisy a potvrdenia:
 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o pobyte
 5. potvrdenie o pridelení IČO
 6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 8. výpis z registra / zoznamu advokátov
 9. výpis z centrálneho registra exekúcií
 10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi
 13. potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí

 

Celkovo rušíme až 21 papierových dokumentov a ušetríme 42 miliónov eur ročne

Postupne sa zrušia ďalšie výpisy: potvrdenia k Príspevku pri narodení dieťaťa, výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, vybrané právoplatné rozhodnutia súdov, potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, výpis z registra sociálnych podnikov, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Hlásenie o narodení aj hlásenie o úmrtí budú po novom elektronické. Po zrušení všetkých 21 výpisov ušetria  občania a podnikatelia viac ako 42 miliónov eur ročne. Takto vyzerajú služby štátu v prospech občana!

 

Vyžadujú úrady od vás dokumenty, ktorých predkladanie sa už zrušilo? Dajte nám o tom vedieť.

Ak od Vás úrady stále vyžadujú potvrdenia a výpisy, ktorých predkladanie sa zrušilo, napíšte nám podnet  mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk alebo jednoducho vyplňte pripravený formulár. Jeho vyplnenie zvládnete za jednu minútu.

Poslať podnet cez formulár >

 

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava