overSiBot

Metodické usmernenie pre školy II. časť

2,810 Videní

Metodické usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy,  jazykové školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školské zariadenia

Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy,  jazykové školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školské zariadenia sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školy a školské zariadenia“) sú povinné dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

V nadväznosti na Novelu zákona proti byrokracii  č.  221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bude umožnené školám a školským zariadeniam zaregistrovať sa v portáli OverSi ako samostatný orgán verejnej moci. Z uvedeného vyplýva, že školám a školským zariadeniam bude umožnený prístup garanta pre nové služby OverSi. Výpis RT si riaditeľ školy ako používateľ bude naďalej žiadať cez zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia.

Školy a školské zariadenia vyplnia žiadosť o pripojenie do portálu OverSi zverejnenú na internetovej stránke www.stopbyrokracii.sk. Je potrebné uviesť meno garanta za danú školu, ktorý bude spravovať používateľov. Zároveň je potrebné vyplniť účely, na základe ktorých požaduje dané služby. Následne žiadosť odošle na e-mailovú adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk. Správne vyplnenie účelov je nevyhnutným predpokladom schválenia žiadosti.

Školy a školské zariadenia si overia zabezpečenie pripojenia do GovNetu. V prípade,  že škola a školské zariadenia nemajú tento prístup zriadený, kontaktuje svojho poskytovateľa internetu, aby im bola zriadená statická IP adresa prostredníctvom ktorej sa prihlásia do portálu.