overSiBot

Metodické usmernenie pre zamestnancov OVM v súvislosti s implementáciou „zákona proti byrokracii“

2,855 Videní

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR a Úradom vládneho auditu vydáva tento metodický pokyn pre subjekty aplikujúce zákon proti byrokracii s cieľom lepšieho porozumenia princípu „jedenkrát a dosť“. 

           Podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sú  orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (ďalej len „IS VS“) a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú OVM známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.

V zmysle predmetného zákona nie je potrebné výpisy/potvrdenia získané prostredníctvom IS VS tlačiť do listinnej podoby, nakoľko hlavným cieľom tohto zákona je overenie predmetnej skutočnosti elektronicky. Výstup z konkrétnej služby získaný z IS VS si môže zamestnanec OVM uložiť do elektronického spisu s podpisovým kontajnerom.

V rámci dodržiavania daného zákona je potrebná zo strany OVM úprava interných  postupov, predpisov, smerníc a formulárov. Ak existujú všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré nie sú v súlade so zákonom proti byrokracii, je potrebná novelizácia.

Kontrolné orgány pri výkone kontroly nevyžadujú od OVM výpisy/potvrdenia v listinnej forme, pokiaľ to neustanovuje osobitný predpis, nakoľko elektronické dokumenty sú pre kontrolné orgány rovnako právne akceptovateľné ako listinná forma. Žiadosť podaná prostredníctvom portálového riešenia OverSi je dohľadateľná  prostredníctvom .log súborov v ktoromkoľvek čase, najmä pre účely auditu či súdneho konania.

Znenie zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20191201