overSiBot

Zákon č. 221/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1.9.2019 - Potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií, výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom. 1.12.2019 - Nedoplatky na zdravotnom poistení, nedoplatky na sociálnom poistení, nedoplatky na daniach. 1.1.2021 - Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia, potvrdenie o dôchodkových dávkach.
Údaje vzťahujúce sa k PoNŠ prostredníctvom IS verejnej správy – budú od 1. 9. dostupné cez - priamu integráciu Rezortného IS (RIS) Ministerstva školstva na o Finančnú správu, o UPSVaR, o Sociálnu poisťovňu, o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo prostredníctvom OverSi a DCOM pre všetky ostatné orgány verejnej moci, obce či mestá.
V súčasnosti prebiehajú rokovania so zástupcami ČR, nakoľko tam evidujeme najväčší podiel študentov zo SR študujúcich v zahraničí a pre výmenu týchto informácií je potrebná medzivládna dohoda.
Portál údaje získava z rezortného informačného systému Ministerstva školstva SR (RIS).
Nakoľko údaje portál OverSi získava z RIS, dáta sú aktuálne k daným termínom.
Evidujeme záujem o služby výpisov a potvrdení zo strany neštátnych inštitúcií, ako napríklad firmy, banky, dopravcovia, či rôzne právnické osoby a pod., nakoľko sa ich tento zákon netýka. Momentálne je táto časť vo vývoji a plánujeme ju testovať priamo s dopravcami a bankami ešte v tomto roku.
Znamená to, že od 1. 9. 2019 si zamestnanec Orgánu verejnej moci (OVM) bude môcť overiť, či fyzická osoba má status študenta na ZŠ, SŠ a VŠ školách v SR.
Na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.
Od 1. 9. 2019: - Technicky bude prístup k elektronickým PoNŠ zabezpečený pre OVM k 1. 9. 2019 pre všetky účely. Z hľadiska povinností, ktoré ukladá novela zákona proti byrokracii a súvisiacich predpisov, viažucich sa k tomu, že OVM majú pri svojej činnosti využívať dostupné údaje vedené v IS verejnej správy vrátane PoNŠ a nesmú ich žiadať predkladať od občanov, platí pre všetky účely od 1.9.2019 mimo účelu ich overovania vo vzťahu k žiadostiam o uplatnenie daňovému bonusu. Od 1. 12. 2019: - Povinnosti pre OVM vzťahujúce sa k využívaniu údajov o PoNŠ za účelom overovania žiadostí o uplatnenie daňového bonusu sú v zmysle novelizovaných ustanovení §33 a §37 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinné od 1.12. 2019.
Čo sa týka regionálneho školstva, tak údaje do RISu (rezortného informačného systému) relevantné pre potvrdenia o návšteve sú povinné dávať všetky školy v sieti škôl SR so sústavnou prípravou na povolanie. Ide o tieto druhy škôl: • Základná škola, • gymnázium, • stredná odborná škola, • stredná športová škola, • škola umeleckého priemyslu, • konzervatórium, • školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa (obec, mesto, VÚC, okresný úrad, súkromník, cirkevná organizácia) posielajú údaje o žiakoch.
Termíny zberu údajov pre školy stanovuje školský a vysokoškolský zákon. Za príslušný školský/akademický rok majú základné a stredné školy povinnosť naplniť údaje do RIS v termíne najneskôr do 15.10. s tým, že zber údajov z týchto škôl sa realizuje od 15. 9. Údaje za študentov vysokých škôl sa zbierajú od 1. 10. a vysoké školy majú povinnosť naplniť údaje za všetkých študentov najneskôr do 1. 11. V priebehu príslušného školského/akademického roka školy aktualizujú údaje o študentoch na mesačnej báze. V prípade zmeny majú školy povinnosť aktualizovať údaje vždy najneskôr do 5 dní za predchádzajúci mesiac, v ktorom nastala zmena.
Občania predkladajú PoNŠ pri rôznych životných situáciách, od 1. 9. 2019 im táto povinnosť odpadá napríklad pri: • Pri posudzovaní hmotnej núdze, • pri žiadosti o úľavu pre komunálny odpad, • pri žiadosti o náhradné výživné, • pri žiadosti o prídavok na dieťa a iné. Právnické osoby dokladujú obci/mestu rôzne typy potvrdení a overení, ako podklad pre rozhodnutie, ktoré majú vo svojich originálnych kompetenciách, ale aj prenesených kompetenciách štátu na samosprávu. Od 1. 9. 2019 už nebudú musieť právnické osoby tieto výpisy získavať a doručovať na obec/mesto pre konkrétne konanie, napríklad: • Prenájom bytových priestorov obce, • prenájom hnuteľného majetku obce, • prenájom nebytových priestorov obce, • poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby, • oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny, • povolenie ambulantného predaja, • povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste, ako aj mnohé iné.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava