overSiBot

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie

6,939 Videní

Služba na portálovom riešení OverSi – evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie dostupná od 01.12.2019.

 

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

  • Má nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie .
  • Nemá nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie.

 

  • Má nedoplatok – nesplnenie povinnosti: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nesplnenie povinnosti podľa § 228 ods. 1 alebo §231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Na základe § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. decembra 2019 sa na subjekt hľadí, ako keby mal evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie.

 

  • Nie je v evidencii: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje subjekt v registri zamestnávateľov alebo v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu používateľa na strane Sociálnej poisťovne alebo portálu OverSi. Sociálna poisťovňa odporúča zobrazovať tieto stavy mimo formulára, tzn. samostatne.

  • Nepodarilo sa identifikovať FO/PO: napríklad v prípade nesúladu názvu právnickej osoby (zamestnávateľa PO). V tomto prípade je potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu prostredníctvom kontaktného formulára

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact

 

  • Technická chyba: napríklad v prípade nedostupnosti služby.

 

Čo sa môže skrývať pod odpoveďou: Nepodarilo sa identifikovať FO/PO

Údaje v dotaze pre FO (RČ, meno alebo priezvisko) alebo PO (IČO alebo názov) nesedia – FO alebo PO nemohla byť jednoznačne identifikovaná. Ide o situáciu, kedy niektorý z údajov síce sedí ale zvyšné nie. Ak by nesedel ani jeden – išlo by o odpoveď „Nie je v evidencii“.

Môže ísť o situácie: bolo zadané „Janka“, v databáze je „Jana“, bolo zadané rodné priezvisko, v databáze je súčasné a podobne. Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „Nejednoznačná identifikácia. FO s daným RČ sa našlo, ale nesúhlasí meno alebo priezvisko“.

  • FO s dvoma a viac priezviskami – priezvisko obsahuje oddeľovač. Je potrebné zadať dotaz bez oddeľovača, s jednou medzerou medzi slovami. Každé slovo začína veľkým písmenom – „Priezvisko Priezvisko“.

Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „Nejednoznačná identifikácia. FO s daným RČ sa našlo, ale nesúhlasí meno alebo priezvisko“.

  • Je zadaný dotaz PO (IČO a názov), ale bola nájdená FO. Napríklad: našiel sa iba FO podnikateľ (ktorý má aj IČO), našla sa iba dobrovoľne poistená osoba (ale FO má pridelené IČO).

Je potrebné zadať dotaz FO (RČ, meno a priezvisko).

Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „PO s daným IČO sa našlo, ale IČO patrí odvádzateľovi – FO.“

 

V prípade kontaktovania Sociálnej poisťovne, je potrebné postupovať cez kontaktný formulár zverejneného na stránke www.socpoist.sk konkrétne na adrese:

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava