overSiBot

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení

4,393 Videní

Služba na portálovom riešení OverSi – pohľadávky po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie dostupná od 01.12.2019.

 

Potvrdenie sa vydáva na účely zistenia stavu pohľadávok po splatnosti  evidovaných zdravotnou poisťovňou podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

 

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam textov výsledkov overenia, ktoré sa môžu objaviť na výstupe odpovedí na žiadosti o výpis.

  • Eviduje k dátumu overenia  pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa k dátumu a času overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na zdravotnom poistení.

 

  • Neeviduje k dátumu overenia žiadne pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa k dátumu a času overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu nedoplatok na zdravotnom poistení.

 

  • Neeviduje k dátumu overenia žiadne pohľadávky po splatnosti z dôvodu, že sa subjekt nenachádza v evidencii zdravotnej poisťovne: Zdravotná poisťovňa k dátumu a časti overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu pohľadávky z dôvodu, že daný subjekt sa nenachádza v evidencii zdravotnej poisťovne.

 

  • Subjekt si nesplnil oznamovacie povinnosti, z tohto dôvodu nie je možné k dátumu overenia reálne vyčísliť pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa nedokáže vyčísliť pohľadávky z dôvodu, že si príslušný subjekt nesplnil oznamovacie povinnosti (nedodalo ZP všetky požadované doklady). ZP v tomto prípade bude kontaktovať klienta, aby si splnil požadované povinnosti a žiadosť v systéme OverSi bude zatiaľ v stave „Spracovávaná“ (stav môže trvať aj niekoľko dní). Po splnení oznamovacej povinnosti ZP vyčísli pohľadávky po splatnosti a vybaví OverSi žiadosť – nastaví stav na „spracovaná“ a poskytne požadovanú odpoveď.

 

 

Okrem uvedených stavov predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu obsluhy na strane zdravotnej poisťovne, alebo portálu OverSi.

 

  • Nastal nesúlad v poskytnutých údajoch medzi RČ a údajmi: meno, priezvisko, dátum narodenia: Pri overovaní vstupných údajov pre identifikáciu subjektu došlo k nesúladu medzi zadanými vyhľadávacími kritériami, konkrétne medzi uvedeným RČ a údajmi o mene, priezvisku a dátume narodenia. Tieto údaje nesedia s evidenciou subjektu na strane ZP. Žiadosť je možné zopakovať so zadaním správnych údajov, ak došlo k preklepu, alebo inej chybe na vstupe.

 

  • Neevidovaný partner pre poskytnutie údajov: Organizácia, ktorá zasiela z OverSi žiadosť sa nenašla v evidencii oprávnených organizácií (OVM) na strane ZP. Je potrebné overiť, či má organizácia v OverSi zadané správne IČO a ak áno, tak preveriť u predmetnej ZP, z akého dôvodu nie je v zozname oprávnených organizácií (v prípade, ak je oprávnená, zabezpečiť aktualizáciu číselníka organizácií na strane ZP)

 

  • Technická chyba: môže nastať napríklad v prípade nedostupnosti služby na strane niektorej ZP.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava