overSiBot

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k zmenám v zákone č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii nadobúdajúcim účinnosť od 01.12.2022

1 Videní

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k zmenám v zákone č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii nadobúdajúcim účinnosť od 01.12.2022

 

(Možnosti získavania výpisu z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, potvrdenia o rozvode a ďalších údajov zo súdnych rozsudkov a potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) prostredníctvom IS Centrálnej správy referenčných údajov a jeho portálu oversi.gov.sk alebo priamou integráciou prostredníctvom elektronických služieb)

 

 • Predmet usmernenia

S účinnosťou od 1. decembra 2022 sa §1 ods. 3. zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii):

 • rozširuje písmeno h) a k) nasledovne:

„h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok, dávok nemocenského poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

 1. k) informačné systémy, ktorých správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o
 2. údaje o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
 3. právoplatné alebo vykonateľné rozhodnutie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony a s tým súvisiace rozhodnutie o určení opatrovníka, a to na účely rozhodovania štátneho orgánu o nároku na sociálne dávky,“
 • zároveň dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) informačný systém sociálnych služieb v časti týkajúcej sa registra poskytovateľov sociálnych služieb.“

 

V zmysle § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii sa na orgány verejnej moci vzťahuje povinnosť a zároveň oprávnenie pri svojej úradnej činnosti získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú použiteľné na právne účely.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny v zákone proti byrokracii zabezpečilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) sprístupnenie údajov o výpisoch z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, potvrdení o rozvode a ďalších údajov zo súdnych rozsudkov a potvrdení o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) dostupných prostredníctvom automatizovaných rozhraní informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) a jeho používateľského portálového riešenia „OverSi“ (oversi.gov.sk).

 

 • Spôsob získania prístupových oprávnení k novým službám

V portálovom riešení OverSi budú od 1. decembra 2022 k dispozícii 3 nové služby týkajúce sa:

 • Výpisu z Registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Potvrdenie o rozvode a ďalších súdnych rozsudkov
 • Potvrdenie o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)

 

V prípade, že má orgán verejnej moci legislatívne oprávnenie získavať predmetné údaje vo vzťahu k jeho úradnej činnosti a zároveň má záujem o sprístupnenie súvisiacej služby je potrebné adresovať požiadavku prostredníctvom Kontaktného formulára s konkrétnym vymedzením zákonného účelu, na ktorý požaduje údaje získavať a spracovávať a tiež s uvedením legislatívneho nároku na rozsah údajov – viď. dostupné typy potvrdení v bode 3 nižšie a v prílohe tohto usmernenia.

ALEBO

V prípade, že ste orgánom verejnej moci,  máte legislatívne oprávnenie na  získanie predmetných údajov vo vzťahu k Vašej úradnej činnosti, a máte záujem o sprístupnenie vyššie uvedených elektronických služieb, adresujte požiadavku formou „Žiadosti“ (v prílohe) na našu e-mailovú adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk. V žiadosti je potrebné uviesť konkrétny účel, pre ktorý požadujete údaje získavať/spracovávať a tiež legislatívny nárok.

 

 • Spôsob získania prístupových oprávnení k novým službám pre OVM, ktoré zatiaľ nie je registrované v portáli

V prípade, ak má orgán verejnej moci záujem o registráciu v portáli OverSi je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie, ktorá je zverejnená na úvodnej obrazovke webovej stránky www.stopbyrokracii.sk – PRIPOJTE SA. Pre zriadenie prístupu je potrebné vyplniť prvý hárok žiadosti, kde je nevyhnutné uviesť názov OVM, IČO, sídlo, meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, určiť garanta, v kompetencii, ktorého je prideľovať služby (vytvárať/meniť/mazať) prístupy používateľom, zriaďovať a nastavovať účely žiadania výpisov jednotlivým pracovníkom pre svoje OVM a zadefinovať služby o ktoré má orgán verejnej moci záujem. V prípade, ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je pripojený do vládnej dátovej siete GOVNET, je potrebné v žiadosti vyplniť aj statickú IP adresu. V žiadosti je nevyhnutné ďalej vyplniť hárky jednotlivých služieb. T. z. , že v hárku služby o ktoré má orgán verejnej moci záujem vyplní účely (zákonný predpis a právne ustanovenie) na základe, ktorých požaduje danú službu. Správne vyplnenie účelov je nevyhnutným predpokladom schválenia žiadosti.

Vyplnený formulár je potrebné odoslať na e-mail stopbyrokracii@mirri.gov.sk.

 

Viac informácií o nových službách, ktoré sú v portálovom riešení OverSi dostupné, nájdete v Používateľskej príručke, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácií o nových službách, ktoré sú v portálovom riešení OverSi dostupné, nájdete v Používateľskej príručke, prípadne nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Kontaktného formulára

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava