overSiBot

Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať odpis z registra právnických osôb, výpis z katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov fyzických osôb, výpis z registra trestov právnických osôb, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o návšteve školy (dávka), potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch voči Finančnej správe, potvrdenie o nemocenských a dôchodkových dávkach, kópiu rodného listu, kópiu sobášneho listu, kópiu úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie, že voči subjektu nie je vedené exekučné konanie, výpis zo zoznamu advokátov, potvrdenie o konkurze subjektu, výpis z registra hospodárskych zvierat, potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o ťažkom zdravotnom poistení, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi, dajte nám o tom vedieť.

Pošlite nám podnet cez

kontaktný formulár.

Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte: CSRÚ/OverSi. 

 

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava