overSiBot

Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať odpis z registra právnických osôb, výpis z katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov fyzických osôb, výpis z registra trestov právnických osôb, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o návšteve školy (dávka), potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch voči Finančnej správe, potvrdenie o nemocenských a dôchodkových dávkach, kópiu rodného listu, kópiu sobášneho listu, kópiu úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie, že voči subjektu nie je vedené exekučné konanie, výpis zo zoznamu advokátov, potvrdenie o konkurze subjektu, výpis z registra hospodárskych zvierat, potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o ťažkom zdravotnom poistení, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi, dajte nám o tom vedieť.

Pošlite nám podnet
    *Informovanie o spracúvaní osobných údajov