overSiBot

Metodické usmernenie pre overovanie si údajov z vybraných informačných systémov verejnej správy vymedzené Zákonom č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii prostredníctvom portálu OverSi pre pracovníkov verejnej správy:

Začíname:

Skratky:

 1. OVM – orgán verejnej moci
 2. Govnet – zabezpečená štátna sieť spravovaná Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické systémy
 3. Finet – zabezpečená štátna sieť spravovaná DataCentrom
 4. eID – elektronický občiansky preukaz
 5. MIRRI – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 6. RT – Register trestov
 7. IS CSRÚ – Jednotná integračná platforma (informačný systém centrálnej správy referenčných údajov)
 8. IS EOO – informačný systém evidencie odsúdených osôb
 9. IS DCOM – informačný systém dátového centra miest a obcí
 10. IS RPO – informačný systém registra právnických osôb
 11. RIS – rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zákon proti byrokracii – fakty

 • Odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností k žiadostiam v rôznych konaniach od 1.9.2018, registra trestov od 1.1.2019,  potvrdenia o návšteve školy od 1.9.2019, potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, daniach a clách od 1.12.2019, potvrdeniach o poberaní dôchodkových a nemocenských dávok od 1.1.2021, rodných, sobášnych, úmrtných listov, potvrdení o pobyte a ďalších 6 okruhov potvrdení a výpisov od 1.1.2022.
 • Zavádza povinnosť orgánom verejnej moci (úradom) žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa.
 • Zavádza povinnosť úradom overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť, vlastníctvo, štatút študenta/žiaka, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Zákon dôležité termíny

 • 25.7.2018 – 20.8.2018 – Pripravenosť OVM. Priebeh školení a individuálneho poradenstva.
 • 1.9.2018 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z Obchodného registra a Živnostenského registra a Katastra nehnuteľností.
 • 1.1.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z registra trestov.
 • 1.9.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať potvrdenie o návšteve školy okrem účelu daňového bonusu
 • 1.12.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, daniach a cle
 • 1.1.2021 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať potvrdenia o poberaní dôchodkových a nemocenských dávok
 • 1.1.2022 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať:
    • rodné listy
    • sobášne listy
    • úmrtné listy
    • potvrdenia o pobyte
    • potvrdenia o pridelení IČO
    • potvrdenia o tom, že subjekt nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo na neho nie je vyhlásený konkurz
    • potvrdenia zo zoznamu advokátov
    • potvrdenia o tom, že subjekt nie je v exekúcii
    • potvrdenia z centrálneho registra hospodárskych zvierat
    • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • 1.4.2022 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať:
    • Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
    • Potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi
    • Potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí
 • 1.12.2022 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať:
    • Výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb
    • Potvrdenie o rozvode a ďalších súdnych rozsudkov
    • Potvrdenie o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)

V rámci neustáleho vylepšovania služieb štátu voči občanom, ktoré majú za cieľ znižovanie byrokratickej záťaže budú od 1.4.2022 platné nasledovné zmeny:

– rodičia už nemusia žiadať o Príspevok pri narodení dieťaťa, pri splnení podmienok nároku na výplatu príde oprávnenej osobe (matka, otec, iná oprávnená osoba) na účet daná suma vo výške príspevku proaktívne,
– rodičia už nemusia chodiť na matriku pre Rodný list dieťaťa, majú možnosť si zvoliť zaslanie poštou,
– občania už nemusia dokladovať potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
– občania už nemusia dokladovať potvrdenie o pomoci v hmotnej núdzi,
– občania už nemusia dokladovať potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí.

 

Technické riešenie

Portál OverSi je umiestnený na adrese oversi.gov.sk a dostupný v produkčnej verzii od augusta 2018. Pristupovať do portálu môžu všetci pracovníci verejnej správy, ktorí majú zákonný nárok overovať si skutočnosti súvisiace s vyššie uvedenými potvrdeniami a výpismi. Do portálu môžu pracovníci verejnej správy pristupovať pomocou vopred zriadených prihlasovacích účtov v zabezpečených sieťach GovNet, Finnet a pod., prípadne prostredníctvom svojho eID v sieti internet.

Prístupové údaje

Pristupovať do portálu môžu používatelia v troch rolách a s rôznymi právami na spomínané dokumenty.

Role:

 1. Super Administrátor – zriaďuje prístupy pre Garantov z jednotlivých OVM.
 2. Garanti – zriaďujú prístupy, prideľujú práva jednotlivým pracovníkom OVM a odsúhlasujú / nastavujú účely žiadania spomínaných výpisov pre svoje OVM. Vedúci OVM určí, kto bude garantom, prípadne viacerými garantmi (pre rôzne agendy) za jeho OVM. MIRRI týmto garantom následne poskytne proaktívnu podporu vo forme príručiek, pomoci s nastavením používateľov (automatickým importom v prípade veľkého množstva používateľov), osobných návštev a individuálnej starostlivosti.
 3. Žiadatelia výpisov (Používatelia) – pracovníci verejnej správy, ktorí vykonávajú agendu správneho konania so spracovaním údajov zo spomínaných výpisov. MIRRI poskytne týmto pracovníkom proaktívnu podporu vo forme simulovaných prostredí na testovanie agend, v elektronickej a printovej forme, informačnú webstránku s metodickými usmerneniami stopbyrokracii.sk

Online pomocník

http://www.stopbyrokracii.sk/ – stránka MIRRI, na ktorej nájdete všetky informácie k metodikám, linky na technické riešenia a kontakty na podporné centrum

Zmluvné vzťahy

 1. DIZ – Dohodu o integračnom zámere v prípade portálu Over Si je povinný mať podpísanú prevádzkovateľ informačného systému so zdrojovými dátami, v tomto prípade Štatistický úrad SR (IS RPO), Úrad geodézie kartografie a katastra (IS ESKN), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (IS RIS), Generálna prokuratúra SR (IS EOO) a prevádzkovateľ informačného systému konzumujúci alebo sprostredkujúci tieto údaje, v tomto prípade sprostredkujúcim MIRRI (IS CSRÚ) a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (IS DCOM).
 2. DOPU – Dohoda o poskytovaní údajov slúži ako formálny dokument medzi poskytovateľom údajov a konzumentom údajov. V tomto prípade DOPU podpisuje MIRRI ako sprostredkovateľ údajov so všetkými stranami. MIRRI však našiel zákonný spôsob ako tieto zmluvné strany zaviazať pomocou hromadnej deklarácie. Pre aplikáciu nového spôsobu do praxe pripravujeme potvrdenie o konzumovaní údajov pri prvom vstupe do portálu ako potvrdenie o konzumovaní údajov a pripísaní inštitúcie do hromadného zoznamu (príloha pre DOPU).

Úprava metodík – odporúčania

 1. Zmena formulárov – nakoľko zákonom proti byrokracii rušíme povinnosť predkladať prílohy vo forme výpisov z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy, výpisov z listu vlastníctva, odpisov z registra právnických osôb a zavádzame povinnosť predkladať údaje potrebné na zabezpečenie týchto výpisov zamestnancami verejnej správy.
 2. Bude potrebné upraviť existujúce formuláre žiadostí v správnych alebo iných konaniach a doplniť ich o chýbajúce údaje, ktoré pracovník potrebuje od občana / podnikateľa pre zabezpečenie výpisu.

Povinné údaje:

Pre vyžiadanie odpisov z RPO :

 • IČO

Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností a teda listov vlastníctva sú potrebné údaje na základe vyhlášky č. 461/2009 §60 odsek 3:

 • V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z. §10 odsek 4:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Pre vyžiadanie potvrdenia o návšteve školy sú potrebné údaje:

 • meno, priezvisko FO
 • rodné číslo FO

Zmena na webových sídlach – Zmenené formuláre pre žiadosti odporúčame zmeniť aj na webových sídlach a tiež vymazať z povinných príloh spomínané výpisy.

Podpora

Naše ministerstvo spravuje call-centrum pre plnú podporu v prevádzke, kontakty na túto zákaznícku podporu sú uvedené na webstránke www.stopbyrokracii.sk.

 

 

 

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava