overSiBot

Metodické usmernenie pre overovanie si bezúhonnosti, vlastníctva k nehnuteľnosti, štatútu žiaka/študenta, alebo stavu podnikateľského subjektu prostredníctvom portálu Over Si pre pracovníkov verejnej správy:

Začíname:

Skratky:

 1. OVM – orgán verejnej moci
 2. Govnet – zabezpečená štátna sieť spravovaná Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické systémy
 3. Finet – zabezpečená štátna sieť spravovaná DataCentrom
 4. eID – elektronický občiansky preukaz
 5. ÚPPVII – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 6. DIZ – Dohoda o integračnom zámere
 7. DOPU – Dohoda o poskytovaní údajov
 8. OR SR – Obchodný register
 9. ŽR SR – Živnostenský register
 10. LV – List vlastníctva
 11. RT – Register trestov
 12. IS CSRÚ – Jednotná integračná platforma (informačný systém centrálnej správy referenčných údajov)
 13. IS EOO – informačný systém evidencie odsúdených osôb
 14. IS DCOM – informačný systém dátového centra miest a obcí
 15. IS RPO – informačný systém registra právnických osôb
 16. RIS – rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zákon proti byrokracii – fakty

 • Odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností k žiadostiam v rôznych konaniach od 1.9.2018, registra trestov od 1.1.2019 a potvrdenie o návšteve školy od 1.9.2019.
 • Zavádza povinnosť žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa.
 • Zavádza povinnosť overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť, vlastníctvo, štatút študenta/žiaka, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Zákon dôležité termíny

 • 25.7.2018 – 20.8.2018 – Pripravenosť OVM. Priebeh školení a individuálneho poradenstva.
 • 1.9.2018 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z Obchodného registra a Živnostenského registra a Katastra nehnuteľností.
 • 1.1.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z registra trestov.
 • 1.9.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať potvrdenie o návšteve školy okrem účelu daňového bonusu
 • 1.12.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu

Technické riešenie

Portál bude umiestnený na adrese oversi.gov.sk a dostupný v produkčnej verzii v auguste 2018. Pristupovať do portálu budú môcť všetci pracovníci verejnej správy, ktorí majú zákonný nárok overovať si skutočnosti o bezúhonnosti, vlastníctve nehnuteľnosti, aktuálnom stave podnikateľa – fyzickej / právnickej osoby a o štatúte študenta/žiaka. Do portálu budú môcť pracovníci verejnej správy pristupovať pomocou vopred zriadených prihlasovacích účtov v zabezpečených sieťach GovNet, Finnet a pod., prípadne prostredníctvom svojho eID v sieti internet.

Prístupové údaje

Pristupovať do portálu budú používatelia v troch rolách a s rôznymi právami na spomínané dokumenty.

Role:

 1. Super Administrátor – zriaďuje prístupy pre Garantov z jednotlivých OVM. V tomto prípade je to kancelária riadenia IT projektov a technickej podpory priamo z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Kontaktnou osobou pre túto agendu je riaditeľ Ing. Ján Bačko jan.backo@vicepremier.gov.sk
 2. Garanti – zriaďujú prístupy, prideľujú práva jednotlivým pracovníkom OVM a odsúhlasujú / nastavujú účely žiadania spomínaných výpisov pre svoje OVM. Vedúci OVM určí, kto bude garantom, prípadne viacerými garantmi (pre rôzne agendy) za jeho OVM. ÚPPVII týmto garantom následne poskytne proaktívnu podporu vo forme príručiek, pomoci s nastavením používateľov (automatickým importom v prípade veľkého množstva používateľov), osobných návštev a individuálnej starostlivosti.
 3. Žiadatelia výpisov (Používatelia) – pracovníci verejnej správy, ktorí vykonávajú agendu správneho konania so spracovaním údajov zo spomínaných výpisov. ÚPPVII poskytne týmto pracovníkom proaktívnu podporu vo forme simulovaných prostredí na testovanie agend, v elektronickej a printovej forme, informačnú webstránku s metodickými usmerneniami stopbyrokracii.sk

Online pomocník

http://www.stopbyrokracii.sk/ – pripravili sme webstránku stopbyrokracii.sk, na ktorej nájdete všetky informácie k metodikám, linky na technické riešenia a kontakty na podporné centrum

Zmluvné vzťahy

 1. DIZ – Dohodu o integračnom zámere v prípade portálu Over Si je povinný mať podpísanú prevádzkovateľ informačného systému so zdrojovými dátami, v tomto prípade Štatistický úrad SR (IS RPO), Úrad geodézie kartografie a katastra (IS ESKN), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (IS RIS), Generálna prokuratúra SR (IS EOO) a prevádzkovateľ informačného systému konzumujúci alebo sprostredkujúci tieto údaje, v tomto prípade sprostredkujúcim Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (IS CSRÚ) a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (IS DCOM).
 2. DOPU – Dohoda o poskytovaní údajov slúži ako formálny dokument medzi poskytovateľom údajov a konzumentom údajov. V tomto prípade DOPU podpisuje ÚPPVII ako sprostredkovateľ údajov so všetkými stranami. ÚPPVII však našiel zákonný spôsob ako tieto zmluvné strany zaviazať pomocou hromadnej deklarácie. Pre aplikáciu nového spôsobu do praxe pripravujeme potvrdenie o konzumovaní údajov pri prvom vstupe do portálu ako potvrdenie o konzumovaní údajov a pripísaní inštitúcie do hromadného zoznamu (príloha pre DOPU).

Úprava metodík – odporúčania

 1. Zmena formulárov – nakoľko zákonom proti byrokracii rušíme povinnosť predkladať prílohy vo forme výpisov z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy, výpisov z listu vlastníctva, odpisov z registra právnických osôb a zavádzame povinnosť predkladať údaje potrebné na zabezpečenie týchto výpisov zamestnancami verejnej správy.
 2. Bude potrebné upraviť existujúce formuláre žiadostí v správnych alebo iných konaniach a doplniť ich o chýbajúce údaje, ktoré pracovník potrebuje od občana / podnikateľa pre zabezpečenie výpisu.

Povinné údaje:

Pre vyžiadanie odpisov z RPO :

 • IČO

Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností a teda listov vlastníctva sú potrebné údaje na základe vyhlášky č. 461/2009 §60 odsek 3:

 • V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z. §10 odsek 4:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Pre vyžiadanie potvrdenia o návšteve školy sú potrebné údaje:

 • meno, priezvisko FO
 • rodné číslo FO

Zmena na webových sídlach – Zmenené formuláre pre žiadosti odporúčame zmeniť aj na webových sídlach a tiež vymazať z povinných príloh spomínané výpisy.

Podpora

Náš úrad zriadil call-centrum pre plnú podporu v prevádzke,  kontakty na túto zákaznícku podporu sú uvedené na webstránke www.stopbyrokracii.sk.