overSiBot

Implementácia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pojem „orgán verejnej moci“ (ďalej len „OVM“) nie je ustanovený v právnom poriadku Slovenskej republiky, avšak je možné ho definovať ako orgán, ktorý vykonáva verejnú moc. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti OVM a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), výkon verejnej moci je konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb.

Orgánmi verejnej moci sú:
a) štátne orgány (Ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR.),
b) obce a mestá, VÚC (ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane),
c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne, školy). Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, a teda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente.
d) niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory).

Áno, zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre OVM získavať údaje z informačných systémov verejnej správy nie len pri výkone verejnej moci, ale zovšeobecňuje túto povinnosť na akúkoľvek úradnú činnosť predmetného OVM.

Jednotlivé OVM sa bližšie informácie k aplikácii zákona proti byrokracii dozvedia na webovom portáli Stop byrokracii: www.stopbyrokracii.sk.

OVM zabezpečí plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii nasledujúcimi spôsobmi:
• Dátová integrácia alebo používanie portálu oversi.gov.sk,
• alternatívou je úradná žiadosť o výpis v mene OVM voči organizácii vydávajúcej výpisy (písomne alebo cez e-schránku).

V prípade používania portálu oversi.gov.sk je potrebné vykonať nasledujúce aktivity:
• Požiadať o zriadenie prístupu do portálu prostredníctvom žiadosti, ktorá je dostupná tu https://stopbyrokracii.sk/ziadost-o-pripojenie-do-portalu-oversi-gov-sk/.
• Zaslať vyplnenú žiadosť pre garantov elektronicky prostredníctvom ÚPVS na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
• Overiť dostupnosť portálu OverSi.gov.sk prostredníctvom nasledujúcich prehliadačov: Internet Explorer 11,
Chrome 68.0.3440, FireFox 61.0.2. V prípade nedostupnosti nahlásiť túto skutočnosť prostredníctvom kontaktného formulára dostupného tu: https://stopbyrokracii.sk/kontakty/.
• Prihlásiť sa do portálu cez odkaz, ktorý žiadateľ o prístup (garant) obdrží do svojej emailovej schránky.
• Zriadiť z pozície garanta prístupy pre používateľov za inštitúciu.

Školiace materiály k portálu pre garantov a používateľov nájdete tu: https://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/ .

Simulácie k portálu pre garantov a používateľov nájdete na nasledovnom odkaze v časti Simulované prostredia https://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/ .

• Upraviť interné postupy a metodiky:
– Zmena pokynov a informačných textov pre občana/podnikateľa, nakoľko zákonom proti byrokracii sa ruší povinnosť predkladať prílohy vo forme výpisov z listu vlastníctva (od 1.9.2018) , výpisov z ORSR a ŽRSR (od 1.9.2018) a výpisov z registra trestov (od 1.1.2019) a zavádza sa povinnosť predkladať údaje potrebné na zabezpečenie týchto výpisov zamestnancami verejnej správy,
– upraviť existujúce formuláre žiadostí v správnych alebo iných konaniach a doplniť ich o chýbajúce údaje, ktoré pracovník potrebuje od občana/podnikateľa pre zabezpečenie výpisu (papierové aj elektronické),
– preškolenie kontaktných pracovníkov komunikujúcich na občana/podnikateľa,
– úprava interných procesov/postupov/metodík, aby zohľadňovali aktivity potrebné pre získanie výpisov cez portál,
– preškolenie agendových pracovníkov konajúcich v správnych alebo iných konaniach.

Zákon definuje povinnosť pre OVM získať výpis, portál je len prostriedok, pomocou ktorého si OVM túto povinnosť môže splniť. Na splnenie povinnosti môže OVM použiť aj iné prostriedky. Ak aktuálny spôsob získania výpisu spĺňa právne náležitosti preukázania skutočnosti pre účel, na ktorý OVM výpis používa, nie je potrebné získavať výpis cez portál OverSi.
Neexistuje žiadna výnimka, ktorá sa viaže na počet výpisov.

Áno, každá obec je OVM, ktorý má zákonom definovanú povinnosť získavať údaje z informačných systémov verejnej správy. Neexistuje žiadna výnimka viažuca sa na veľkosť obce, resp. akéhokoľvek OVM.

V prípade technických problémov je možné na nevyhnutnú dobu žiadať predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Presné znenie výnimky definuje § 1 ods. (6) zákona proti byrokracii.

S výpisom doručeným do portálu môže OVM pracovať troma spôsobmi:
• Zobraziť výpis v portáli a overiť si danú skutočnosť, samotný výpis bude dostupný na prehliadanie 30 dní od jeho doručenia, žiadosť a ostatné údaje súvisiace so získaním výpisu budú dostupné neobmedzene. Archiváciu výpisu zabezpečuje register, ktorý ho vystavil. V prípade potreby preukázať výpis v budúcnosti je možné spätne vyžiadať daný výpis z registra tak, ako ho register vystavil v čase žiadosti. Odporúčame zaznamenať predmetný výstup vytvorením záznamu do spisu.
• Výpis je možné vytlačiť prostredníctvom zaručenej konverzie, takto vytlačený výpis je právoplatným úradným dokumentom v papierovej forme (detaily viď otázka „Ako funguje zaručená konverzia cez portál OverSi?“).
• Výpis je možné exportovať do súboru a uložiť do počítača alebo do iného úložiska organizácie. Samotný výpis je vo formáte pdf a je uložený v podpisovom kontajneri, ktorý je podpísaný kvalifikovaným/mandátnym elektronickým podpisom, resp. kvalifikovanou elektronickou pečaťou úradu/registra.

V prípade dokumentu podpísaného elektronickým podpisom má vlastník dokumentu povinnosť zabezpečiť po vypršaní platnosti podpisu repodpísanie uloženého dokumentu (v spise alebo archíve), takáto funkcia by mala byť štandardom pre úložiská, kde sa ukladajú elektronicky podpísané dokumenty organizácie.
• V prípade, ak archivačnú povinnosť výpisu zabezpečuje register, ktorý výpis vystavil, OVM nepotrebuje riešiť repodpisovanie, alebo archivovaný výpis. Aktuálnosť podpisu zabezpečuje register.
• V prípade, ak výpis bol z portálu vyexportovaný a uložený v úložisku OVM, musí OVM zabezpečiť všetky náležitosti v oblasti správy a archivovania úradných dokumentov u seba, vrátane repodpisovania.

Každý výpis/odpis je poskytovaný vo formáte a rozsahu ako ho poskytuje register, ktorý ho vytvára. Základom je, že sa vždy poskytuje aktuálny výpis. Ak legislatíva pre príslušný register definuje, že súčasťou aktuálneho výpisu môže byť aj história niektorých skutočností, potom výpis tieto údaje obsahuje. Vyššie uvedený príklad je možný. Pri úplnom odpise z RPO sú uvedené aj obdobia platnosti konateľov.

Dohoda o poskytovaní údajov slúži ako záväzný akt medzi poskytovateľom údajov a konzumentom údajov o ochrane poskytovaných údajov. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ako sprostredkovateľ, uzatvoril s príslušnými správcami zdrojových registrov predmetné dohody o poskytovaní údajov. Pre aplikáciu ochrany poskytovaných údajov oprávnenými subjektmi, OVM, je pripravené potvrdenie o konzumovaní údajov pri prvom vstupe do portálu ako potvrdenie a súhlas s ochranou poskytovaných údajov (príloha pre DOPU). Všetky vzorové prípady a zoznam bude ÚPPVII postupne zverejňovať na webstránke www.stopbyrokracii.sk.

Pre vyžiadanie výpisov z ORSR a ŽRSR: IČO

Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností (listov vlastníctva) sú potrebné údaje na základe vyhlášky č. 461/2009 §60 odsek 3:
• Predmet žiadosti,
• názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z. z. §10 odsek 4:
• Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
• dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
• štátne občianstvo,
• pohlavie,
• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Portál OverSi aktuálne takúto službu neposkytuje. Predpokladá sa však, že zmeny vo výpisoch nebudú podporované portálom (napr. aj preto, že portál slúži na overovanie údajov v rámci spracovania konkrétnej žiadosti, pričom výpisy portál po ich spracovaní nearchivuje), ale zmeny vo výpisoch je možné získať prostredníctvom integrácie agendového systému OVM na CSRÚ. Samozrejme za predpokladu, že daný register podporuje poskytovanie zmien. Všetky referenčné registre takúto možnosť podporujú. RPO je referenčným registrom. Kataster ani RT nie sú referenčnými registrami.

Pre aplikáciu Zákona proti byrokracii je garancia dostupnosti údajov pre osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a Živnostenskom registri. Pre právnické osoby, ktoré vznikli podľa iných právnych titulov môže byť odpis získaný, ale nie je garancia, že všetky takéto osoby aktuálne v registri sú zapísané.

IS CSRÚ bude pre pomoc OVM na účely zákona proti byrokracii sprostredkovane poskytovať údaje prístupné v referenčných registroch. Týmito registrami sú, okrem iného, aj register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „ RPO“). To znamená, že každý údaj, ktorý sa nachádza v RPO bude poskytnutý prostredníctvom portálu OverSi každému používateľovi tohto portálu.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do registra právnických osôb zapisujú údaje o a) právnickej osobe, b) fyzickej osobe – podnikateľovi, c) podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, d) orgáne verejnej moci, e) odštepnom závode, f) organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“).

To znamená, že osoby, ktoré spravujú príslušné registre, sú povinné poskytovať všetky údaje Štatistickému úradu, ktorý spravuje RPO, a z tohto dôvodu údaje uvedené v ŽR sú obsiahnuté v RPO, ktorý je zdrojovým registrom pre poskytovanie údajov cez OverSi.gov.sk.

Portál OverSi sprostredkuje výpis formou dokumentu použiteľného na právne účely, ktorým sa preukazuje určitá skutočnosť. Ak aktuálny spôsob získania výpisu spĺňa právne náležitosti preukázania skutočnosti pre účel, na ktorý OVM výpis používa, nie je potrebné získavať výpis cez portál OverSi.gov.sk.

Áno. Je možnosť vytvoriť používateľov na základe importného súboru. V prípade, že disponujete veľkým množstvom používateľov, ktorým vo vlastnej réžii neviete zabezpečiť zriadenie konta, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára dostupného tu: https://stopbyrokracii.sk/kontakty/.

Áno, niekedy môže nastať situácia, kedy zastáva všetky tri role: garant, kontaktná osoba aj používateľ´.

Nie, túto informáciu prostredníctvom notifikačného emailu garant neobdrží.

Integračné práce na strane OVM si zabezpečuje samostatne OVM, práce na strane CSRÚ zabezpečuje ÚPPVII. OVM sa môže uchádzať v rámci aktuálne vyhlásenej dopytovej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ o financovanie integrácií na strane OVM.

Jedná sa o asynchrónnu službu, čas vytvorenia odpovede závisí od zdrojového registra, v priebehu pár minút by mal byť výpis dostupný. V prípade LV môže doručenie výpisu trvať aj niekoľko dní z dôvodu, že niektoré historické údaje nie sú digitalizované a je potrebné ich vyhľadať v archíve.

Nie, zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť získavať údaje z informačných systémov verejnej správy v prípade registra trestov až od 01. 01. 2019.

OzRPO obsahuje údaje štatutára vrátane rodného čísla, takže OVM bude disponovať údajmi štatutára pre podanie žiadosti o VzRT a na základe neho vie, kto je štatutár, a pre neho si následne získa
aj VzRT (po 01. 01. 2019).

Zatiaľ to nie je možné. V prípade doplnenia takejto funkcionality budú používatelia portálu informovaní. Predpokladá sa však, že hromadné žiadosti o výpisy nebudú podporované portálom (výsledky by bolo potrebné spracovávať jednotlivo), ale budú predmetom integrácie agendového systému OVM na CSRÚ.

Áno. Od 01. 10. 2018 bude táto možnosť dostupná.

Áno, na portáli je možnosť zmeny hesla.

Lehota pre archiváciu údajov vyžiadaných z informačných systémov verejnej správy nie je zákonom proti byrokracii explicitne ustanovená. Lehotu archivácie možno však vzhľadom na povahu údajov a skutočnosť, že pri vyžiadaní si údajov z informačných systémov verejnej správy je jednou z podmienok uvedenie účelu, na ktorý sa dané údaje, skutočnosti alebo výpisy požadujú, jednoducho odvodiť.

Lehotu archivácie je potrebné chápať ako lehotu, kým nedôjde k naplneniu účelu resp. rozhodnutiu vo veci, pre ktorú boli predmetné údaje alebo skutočnosti z informačných systémov verejnej správy vyžiadané, resp. poskytnuté.

Zákon proti byrokracii definuje povinnosť získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy pre OVM. Portál OverSi.gov.sk je prostriedok, pomocou ktorého si OVM túto povinnosť môže splniť. Na splnenie povinnosti môže OVM použiť aj iné prostriedky, nakoľko zákon proti byrokracii neustanovuje explicitný spôsob takéhoto výkonu verejne moci či úradnej činnosti.

Používateľské prístupy za OVM vytvára „Garant/Garanti“, to znamená určený zamestnanec OVM. Vytvorenie prístupov pre garantov zabezpečuje odbor riadenia IT projektov Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Žiadosť nájdete tu: Žiadosť o pripojenie.

Možnosti prihlásenia sú nasledovné:
• Pomocou mena, hesla a autorizačného kódu prijatého cez e-mail,
• pomocou mena, hesla a autorizačného kódu prijatého cez SMS, dátum dostupnosti tejto služby bude zverejnený na portáli www.stopbyrokracii.sk,
• pomocou eID.

Špecifiká používania eID:
– v prípade prístupu z GovNetu musí mať používateľ povolený prístup na www.slovensko.sk pre overenie identity pomocou eID.

Tieto informácie sú predmetom školenia – Školiace materiály.

Rolu Garanta si spravuje každé OVM podľa svojich požiadaviek. Pre rolu Garanta sa odporúča, aby sa zastupiteľnosť riešila definovaním aspoň dvoch garantov, ktorí sa vedia navzájom zastupovať. Používatelia zaradení pod jednu organizačnú jednotku s oprávnením pre rovnaký typ výpisu, majú prístup aj k žiadostiam, ktoré zadali ich kolegovia, a môžu ich zastúpiť pri ich spracovaní. Alternatívne môže garant na nevyhnutnú dobu zriadiť prístup pre zastupujúceho používateľa, ktorý následne môže zrušiť.

Výpis je možné exportovať do súboru vo formáte podpisového kontajnera. Samotný výpis uložený v podpisovom kontajneri možno vizualizovať pomocou aplikácie D.Viewer dostupnej na (www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie)

Zaručená konverzia sa spustí, ak používateľ pre výpis aktivuje ikonu „Pripraviť na tlač“. Portál následne zobrazí vizualizáciu tlače, ktorú používateľ odošle na príslušnú tlačiareň. Výstupom zaručenej konverzie je samotný výpis a osvedčovacia doložka k výpisu.
Následne pracovník OVM musí pre dokončenie zaručenej konverzie vykonať:
•Zbežnú kontrolu zhodnosti obsahu elektronického výpisu a vytlačeného,
• pracovník opatrí osvedčovaciu doložku vlastnoručným podpisom a úradnou pečiatkou,
• pracovník spojí skonvertovaný výpis a osvedčovaciu doložku neoddeliteľne, tzn. spôsobom, ktorý zaručuje, že pokus o oddelenie výpisu od doložky sa dá identifikovať.
Legislatívny súlad zaručenej konverzie realizovanej cez portál OverSi voči Zákonu č. 305/2013 o e-Governmente je popísaný v prílohe:

Zaručená elektronická konverzia (.docx)

Zákon o e-Governmente ustanovuje presný postup oprávnenej osoby v prípade vykonania zaručenej konverzie. Takéto oprávnenie má zamestnanec, ktorý bol na to určený OVM.

Prostredníctvom portálu je možné na základe jednej žiadosti získať jeden výpis. Pre automatizované získavanie údajov/výpisov je potrebné, aby si OVM vytvorila integráciu na IS CSRÚ.

Portál OverSi výpisy sám nevytvára, ale len sprostredkováva, výpisy vytvára priamo register. Keď bude aktualizovaný zdrojový register, budú aktualizované aj údaje v portáli.

V takom prípade odporúčame informovať občana, že výpis už nemusí predkladať, ale OVM je povinný si ho získať sám. Ak občan bude trvať na prevzatí výpisu, OVM výpis môže prevziať a použiť na konanie. Odporúča sa, aby si OVM vždy skontroloval aktuálnosť výpisu a v prípade pochybností si overil aktuálny stav skutočnosti cez portál, nakoľko poskytnutý výpis od občana nemusí byť vždy aktuálny, pretože pôvodný legislatívny stav umožňoval občanovi predložiť výpis, ktorý nie je starší ako 3 mesiace.

Nie, nakoľko portál poskytuje údaje len formou výpisu/odpisu a nie formou štruktúrovaných dát. Pre prácu so štruktúrovanými dátami registra je potrebná integrácia na CSRÚ.

Do portálu OverSi budú mať prístup iba úradníci. Povinnosť predkladať tieto dokumenty v súkromnom sektore sa pre občanov zatiaľ meniť nebude.

Štandardnú podporu pre prevádzku portálu poskytuje Ústredné kontaktné centrum je dostupné na telefónnom čísle: +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 8.00 do 18.00 hod, pričom každú stredu sa hodiny Ústredného kontaktného centra predlžujú až do 21.00 hodiny.
Aktuálne informácie o portáli sú dostupné na internetovej stránke www.stopbyrokracii.sk. V prípade doplňujúcich informácii sa môžete obrátiť aj na emailovú adresu stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk.

Portál OverSi sprostredkuje výpis formou dokumentu použiteľného na právne účely, ktorým sa preukazuje určitá skutočnosť.

Ak aktuálny spôsob získania údajov prostredníctvom CSRÚ spĺňa právne náležitosti preukázania skutočnosti pre účel, na ktorý OVM údaje používa, nie je potrebné získavať výpis cez portál OverSi.

Zákon definuje povinnosť pre OVM, portál je len prostriedok, pomocou ktorého si OVM túto povinnosť môže splniť. Na splnenie povinnosti môže OVM použiť aj iné prostriedky. Ak aktuálny spôsob získania výpisu spĺňa právne náležitosti preukázania skutočnosti pre účel, na ktorý OVM výpis používa, nie je potrebné získavať výpis cez portál OverSi.

Riadiaci orgán (RO) operačného programu (OP) rozhoduje o pridelení prostriedkov z OP pre žiadateľa, čím sa z tohto titulu stáva OVM a tým spadá pod pôsobnosť zákona proti byrokracii.

RO môže splnomocniť sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu na vykonávanie niektorých činností, napr. aj preukazovanie skutočností prostredníctvom výpisu pri podávaní žiadostí.

Oprávnenia, ktoré SORO vykonáva, sú definované splnomocnením riadiaceho orgánu (RO) pre SORO. Ak RO splnomocnil SORO k získavaniu výpisov, potom SORO má oprávnenie získavať výpisy aj prostredníctvom portálu.

Ak OVM deleguje svoje právomoci na tretie osoby, OVM je zodpovedné za zabezpečenie všetkých právnych, technických a bezpečnostných náležitosti pre výkon práce externého pracovníka v portáli v mene OVM. Možnosti autentifikácie takýchto používateľov sú identické s možnosťami autentifikácie pre ostatných používateľov.

Nie, nemusí. Preferuje sa skôr vecný garant.

Áno, je to možné. Pri získavaní výpisu si používateľ postupne zvolí katastrálne územie, následne LV a nakoniec si vyberá zo zoznamu parciel. Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/, v časti Simulované prostredie pre používateľov, ktorí budú žiadateľmi o výpis z katastra nehnuteľností.

Zákon proti byrokracii novelizoval zoznam osobitných predpisov, ktoré upravujú konania, v ktorých nie je možné dožadovať sa listinnej formy výpisov.

Tento výpočet však nie je taxatívny.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ustanovuje povinnosť, že akýkoľvek údaj, ktorý je dostupný v informačných systémoch verejnej správy, orgán verejnej správy si ho získa týmto spôsobom.

Portál OverSi.gov.sk je prostriedok, ktorý slúži na zabezpečenie tejto povinnosti pre OVM sprostredkovane poskytovať údaje prístupné v referenčných registroch. Týmito registrami sú, okrem iného aj, register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“). To znamená, že každý údaj, ktorý sa nachádza v RPO, bude poskytnutý prostredníctvom portálu OverSi.gov.sk každému používateľovi tohto portálu. Evidenciu občianskych združení zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré poskytuje údaje Štatistickému úradu SR do RPO.
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do registra právnických osôb sa zapisujú údaje o :
a) právnickej osobe,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi,
c) podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
d) orgáne verejnej moci,
e) odštepnom závode,
f) organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“).

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnými osobami na účely tohto zákona sú orgány verejnej moci povinné poskytovať Štatistickému úradu SR údaje na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických osôb.
K otázke výpisov trestov právnických osôb uvádzame, že samotný register trestov právnických osôb v tomto čase neexistuje, preto z tohto titulu portál OverSi.gov.sk nemôže požadované výpisy získať.

Zákon  č. 221/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1.9.2019 – Potvrdenie o návšteve školy,
výpis z registra nadácií,
výpis z registra občianskych združení,
výpis z registra neinvestičných fondov,
výpis z registra neziskových organizácií,
výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

1.12.2019 – Nedoplatky na zdravotnom poistení,
nedoplatky na sociálnom poistení,
nedoplatky na daniach.

1.1.2021 – Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,
potvrdenie o dôchodkových dávkach.

Znamená to, že od 1. 9. 2019 si zamestnanec Orgánu verejnej moci (OVM) bude môcť overiť, či fyzická osoba má status študenta na ZŠ, SŠ a VŠ školách v SR.

Údaje vzťahujúce sa k PoNŠ prostredníctvom IS verejnej správy – budú od 1. 9. dostupné cez
– priamu integráciu Rezortného IS (RIS) Ministerstva školstva na
o Finančnú správu,
o UPSVaR,
o Sociálnu poisťovňu,
o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

alebo prostredníctvom OverSi a DCOM pre všetky ostatné orgány verejnej moci, obce či mestá.

Na žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré sa riadia osobitými predpismi. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí budú musieť aj naďalej predkladať fyzické potvrdenie o návšteve školy.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so zástupcami ČR, nakoľko tam evidujeme najväčší podiel študentov zo SR študujúcich v zahraničí a pre výmenu týchto informácií je potrebná medzivládna dohoda.

Od 1. 9. 2019:
– Technicky bude prístup k elektronickým PoNŠ zabezpečený pre OVM k 1. 9. 2019 pre všetky účely. Z hľadiska povinností, ktoré ukladá novela zákona proti byrokracii a súvisiacich predpisov, viažucich sa k tomu, že OVM majú pri svojej činnosti využívať dostupné údaje vedené v IS verejnej správy vrátane PoNŠ a nesmú ich žiadať predkladať od občanov, platí pre všetky účely od 1.9.2019 mimo účelu ich overovania vo vzťahu k žiadostiam o uplatnenie daňovému bonusu.

Od 1. 12. 2019:
– Povinnosti pre OVM vzťahujúce sa k využívaniu údajov o PoNŠ za účelom overovania žiadostí o uplatnenie daňového bonusu sú v zmysle novelizovaných ustanovení §33 a §37 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinné od 1.12. 2019.

Portál údaje získava z rezortného informačného systému Ministerstva školstva SR (RIS).

Čo sa týka regionálneho školstva, tak údaje do RISu (rezortného informačného systému) relevantné pre potvrdenia o návšteve sú povinné dávať všetky školy v sieti škôl SR so sústavnou prípravou na povolanie. Ide o tieto druhy škôl:

• Základná škola,
• gymnázium,
• stredná odborná škola,
• stredná športová škola,
• škola umeleckého priemyslu,
• konzervatórium,
• školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Tieto školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa (obec, mesto, VÚC, okresný úrad, súkromník, cirkevná organizácia) posielajú údaje o žiakoch.

Nakoľko údaje portál OverSi získava z RIS, dáta sú aktuálne k daným termínom.

Termíny zberu údajov pre školy stanovuje školský a vysokoškolský zákon. Za príslušný školský/akademický rok majú základné a stredné školy povinnosť naplniť údaje do RIS v termíne najneskôr do 15.10. s tým, že zber údajov z týchto škôl sa realizuje od 15. 9. Údaje za študentov vysokých škôl sa zbierajú od 1. 10. a vysoké školy majú povinnosť naplniť údaje za všetkých študentov najneskôr do 1. 11. V priebehu príslušného školského/akademického roka školy aktualizujú údaje o študentoch na mesačnej báze.

V prípade zmeny majú školy povinnosť aktualizovať údaje vždy najneskôr do 5 dní za predchádzajúci mesiac, v ktorom nastala zmena.

Evidujeme záujem o služby výpisov a potvrdení zo strany neštátnych inštitúcií, ako napríklad firmy, banky, dopravcovia, či rôzne právnické osoby a pod., nakoľko sa ich tento zákon netýka. Momentálne je táto časť vo vývoji a plánujeme ju testovať priamo s dopravcami a bankami ešte v tomto roku.

Občania predkladajú PoNŠ pri rôznych životných situáciách, od 1. 9. 2019 im táto povinnosť odpadá napríklad pri:

• Pri posudzovaní hmotnej núdze,
• pri žiadosti o úľavu pre komunálny odpad,
• pri žiadosti o náhradné výživné,
• pri žiadosti o prídavok na dieťa a iné.

Právnické osoby dokladujú obci/mestu rôzne typy potvrdení a overení, ako podklad pre rozhodnutie, ktoré majú vo svojich originálnych kompetenciách, ale aj prenesených kompetenciách štátu na samosprávu. Od 1. 9. 2019 už nebudú musieť právnické osoby tieto výpisy získavať a doručovať na obec/mesto pre konkrétne konanie, napríklad:

• Prenájom bytových priestorov obce,
• prenájom hnuteľného majetku obce,
• prenájom nebytových priestorov obce,
• poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby,
• oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny,
• povolenie ambulantného predaja,
• povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste,
ako aj mnohé iné.