overSiBot

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pomáha subjektom verejnej správy postupovať podľa zákona proti byrokracii.

V súvislosti s účinnosťou zákona proti byrokracii vyplýva orgánom verejnej moci podľa článku 1, § 1 ods. 1 nasledovná povinnosť: „Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely“.
Podľa aktuálne účinného znenia ustanovení Zákona proti byrokracii „Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú:
 1. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
 2. informačný systém katastra nehnuteľností.
 3. register trestov,
 4. centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
 5. centrálny register študentov,
 6. informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
 7. informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie,
 8. informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia,
 9. informačný systém zdravotných poisťovní v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti,
 10. register fyzických osôb,
 11. centrálny register exekúcií,
 12. informačný systém Slovenskej advokátskej komory v časti týkajúcej sa zoznamu advokátov,
 13. zoznam osôb, ktorým bol priznaný osobitný príspevok baníkom alebo zvýšenie osobitného príspevku baníkom,
 14. informačné systémy, ktorých správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o údaje o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.
 15. Národný zdravotnícky informačný systém,
 16. centrálny informačný systém na účely služieb zamestnanosti,
 17. informačný systém riadenia sociálnych dávok v časti týkajúcej sa pomoci v hmotnej núdzi a v časti týkajúcej sa evidencie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
V prípade, že Váš rezort doposiaľ nezískava údaje evidované vo vyššie uvedených informačných systémov verejnej správy pre všetky svoje činnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) pripravil portál OverSi.gov.sk, prostredníctvom ktorého je možné k týmto údajom pristupovať zo strany zamestnancov jednotlivých orgánov verejnej moci.

Ako mám postupovať?

Všetky informácie potrebné k správnemu postupu pri aplikácii zákona proti byrokracii. Metodické usmernenia a odporúčania.

Čítajte viac

Aktuálny stav

Detailné informácie o projektoch pri napĺňaní princípu "Jedenkrát a dosť" a postupnom odstraňovaní byrokracie na Slovensku.

Čítajte viac

Školiace materiály a príručky

Pripravili sme pre vás komplexné školiace materiály, školenia, či používateľské príručky.

Čítajte viac

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava