overSiBot

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pomáha subjektom verejnej správy postupovať podľa zákona proti byrokracii.

V súvislosti s účinnosťou zákona proti byrokracii vyplýva orgánom verejnej moci podľa článku 1, § 1 ods. 1 nasledovná povinnosť: „Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely“.
Podľa článku 1, § 1 ods. 3 zákona proti byrokracii „Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú:

  1. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  2. informačný systém katastra nehnuteľností.
  3. register trestov,
  4. centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
  5. centrálny register študentov“
V prípade, že Váš rezort doposiaľ nezískava údaje evidované vo vyššie uvedených informačných systémov verejnej správy pre všetky svoje činnosti, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pripravil informačný systém (ďalej len „Portál ÚPVII“), prostredníctvom ktorého je možné k týmto údajom pristupovať zo strany zamestnancov jednotlivých orgánov verejnej moci.

 

Ako mám postupovať?

Všetky informácie potrebné k správnemu postupu pri aplikácii zákona proti byrokracii. Metodické usmernenia a odporúčania.

Čítajte viac

Aktuálny stav

Detailné informácie o projektoch pri napĺňaní princípu "Jedenkrát a dosť" a postupnom odstraňovaní byrokracie na Slovensku.

Čítajte viac

Školiace materiály a príručky

Pripravili sme pre vás komplexné školiace materiály, školenia, či používateľské príručky.

Čítajte viac