overSiBot

Od 1.9.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci výpis z obchodného a živnostenského registra, či list vlastníctva.

Od 1.10.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci ani kópiu mapy z katastra nehnuteľností (pokiaľ sa na kópii mapy nevyžaduje nákres).

Od 1.1.2019 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov.

Od 1.9.2019 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenie o návšteve školy.

Od 1.12.2019 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a nedoplatkoch na daniach a cle.

Od 1.1.2021 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o poberaní nemocenských a dôchodkových dávok.

Od 1.1.2022 už nie sú občania povinní predkladať orgánom verejnej moci v rámci úradnej činnosti:

  • rodné listy
  • sobášne listy
  • úmrtné listy
  • potvrdenia o pobyte
  • potvrdenia o pridelení IČO
  • potvrdenia o tom, že subjekt nie je v konkurze, nie je na neho vyhlásený konkurz a nie je v reštrukturalizácii
  • potvrdenia z evidencie hospodárskych zvierat
  • potvrdenia z registra exekúcií
  • potvrdenia z evidencie advokátov
  • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

Pokiaľ už máte existujúci list vlastníctva alebo akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Pokiaľ takýmto dokladom nedisponujete a zamestnanec verejnej správy ho od vás vyžadoval, pomôžte nám s nahlásením takéhoto konania. My sa zamestnancovi ozveme, usmerníme ho pokiaľ ešte nepoužíva existujúci informačný systém, alebo ho napomenieme. V najhoršom prípade je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oprávnené udeliť pokuty inštitúcii, ktorej zamestnanec tieto informácie vyžadoval od Vás.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava