overSiBot

Menej byrokracie sa stáva realitou. Od januára nepotrebujú ľudia na úradoch týchto 13 tlačív

7,531 Videní

Od 1.1.2022 nadobudla účinnosť novela zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá podnikateľom i bežným občanom ušetrí množstvo času aj peňazí. Od nového roka nemusia na úrady opakovane nosiť ďalšiu veľkú sadu dokumentov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Novelu zákona sa podarilo uviesť do praxe v expresne krátkom čase iba niekoľko mesiacov od jeho schválenia v parlamente.

Novela Zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii, ktorú parlament schválil v júli tohto roka, rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Po novom ich občania a podnikatelia už nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom.

Za účelom podpory vzájomnej automatizovanej komunikácie dáva úradom možnosť využiť ako komunikačný kanál centrálnu integračnú platformu pre priamu výmenu údajov medzi agendovými systémami, prípadne jej portál OverSi.

Od januára sa môžu občania a podnikatelia tešiť z „odbúrania“ prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov z registra fyzických osôb. Vďaka tomu ľudia už nemusia nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Tieto zmeny sa pozitívne dotýkajú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.

Zároveň dochádza tiež k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. V tomto prípade už nie je potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nie je potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré sú od 1. 1. 2022 elektronizované:

1. kópia rodného listu

2. kópia sobášneho listu

3. kópia úmrtného listu

4. potvrdenie o pobyte

5. potvrdenie o pridelení IČO

6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz

8. výpis z registra / zoznamu advokátov

9. výpis z centrálneho registra exekúcií

10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré sú od 1. 4. 2022 elektronizované:

  1. Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
  2. Potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi
  3. Potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava