overSiBot

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku voči daňovému a colnému úradu

10,563 Videní

Služba na portálovom riešení OverSi – potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze (služba dostupná od 01.12.2019).

 

Potvrdenie sa vydáva orgánu verejnej moci na účely preukázania skutočností ustanovených v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) vzťahujúcich sa k overeniu informácie, či osoba nemá nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.  V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (colný zákon) ide o informáciu o daňových nedoplatkoch a informáciu o nedoplatkoch colného dlhu, nedoplatkoch pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

 

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam textov výsledkov overenia, ktoré sa môžu objaviť na výstupe odpovedí na žiadosti o výpis.

  • NEEVIDUJE/EVIDUJE nedoplatky identifikovanej osoby voči daňovému úradu: odpoveď identifikuje, či predmetný subjekt má/nemá nedoplatky evidované voči daňovému úradu

 

  • NEEVIDUJE/EVIDUJE nedoplatky identifikovanej osoby voči colnému úradu: odpoveď identifikuje, či predmetný subjekt má/nemá nedoplatky evidované voči colnému úradu

 

Vysvetlenie k typom poskytovaných výpisov:

OverSi aktuálne poskytuje nasledovné typy potvrdení o nedoplatkoch FSSR v závislosti od účelu žiadosti zadaného na vstupe:

  1. Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (všetky nedoplatky vymedzené podľa daňového poriadku a colného zákona)
  2. Potvrdenie o daňových nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (bez nedoplatkov evidovaných podľa Colného zákona) – pre konzumentov a účel „verejné obstarávanie“
  3. Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu (všetky daňové nedoplatky (nie len z dani z príjmu) – iba voči DÚ bez CÚ)  – pre konzumentov: ÚDZS

 

 

Vysvetlenie k typom nedoplatkov a ich interpretácii do výslednej odpovede:

Nedoplatok Konzument Vymedzenie  Výška nedoplatku
NDS + SPD + COL Všeobecní Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (všetky nedoplatky vymedzené podľa daňového poriadku a colného zákona) > 0.01 EUR
NDS + SPD Verejní obstarávatelia Potvrdenie o daňových nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (bez nedoplatkov evidovaných podľa Colného zákona) – pre konzumentov: Verejní obstarávatelia > 0.01 EUR
NDS ÚDZS Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu (všetky daňové nedoplatky (nie len z dani z príjmu) – iba voči DÚ bez CÚ)  – pre konzumentov: ÚDZS > 3319 EUR

 

Vysvetlivky k typom nedoplatkov:

  • NDS – Nedoplatky Daňovej správy
  • SPD –  Spotrebné dane Colnej správy
  • COL – Nedoplatky Colnej správy

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu obsluhy na strane FSSR, alebo portálu OverSi.

 

  • Pri overovaní vstupných údajov pre identifikáciu subjektu došlo k výskytu duplicít (napr. duplicitné RČ, alebo IČO). V takomto prípade príde do OverSi hlásenie, aby používateľ podal žiadosť s uvedením doplnkového vyhľadávacieho kritéria (napr. pre FO zadá okrem RČ aj DIČ/IČO, pre PO zadá okrem IČO aj DIČ). Doplnkové kritérium DIČ bude v tejto súvislosti možné doplniť v portáli od 20.12.2019

 

  • Technická chyba: môže nastať napríklad v prípade nedostupnosti služby.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava