Metodické usmernenie pre zamestnancov OVM v súvislosti s implementáciou „zákona proti byrokracii“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR a Úradom vládneho auditu vydáva tento metodický pokyn pre subjekty aplikujúce zákon proti byrokracii s cieľom lepšieho porozumenia princípu „jedenkrát a dosť“. 

           Podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sú  orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (ďalej len „IS VS“) a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú OVM známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.

V zmysle predmetného zákona nie je potrebné výpisy/potvrdenia získané prostredníctvom IS VS tlačiť do listinnej podoby, nakoľko hlavným cieľom tohto zákona je overenie predmetnej skutočnosti elektronicky. Výstup z konkrétnej služby získaný z IS VS si môže zamestnanec OVM uložiť do elektronického spisu s podpisovým kontajnerom.

V rámci dodržiavania daného zákona je potrebná zo strany OVM úprava interných  postupov, predpisov, smerníc a formulárov. Ak existujú všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré nie sú v súlade so zákonom proti byrokracii, je potrebná novelizácia.

Kontrolné orgány pri výkone kontroly nevyžadujú od OVM výpisy/potvrdenia v listinnej forme, pokiaľ to neustanovuje osobitný predpis, nakoľko elektronické dokumenty sú pre kontrolné orgány rovnako právne akceptovateľné ako listinná forma. Žiadosť podaná prostredníctvom portálového riešenia OverSi je dohľadateľná  prostredníctvom .log súborov v ktoromkoľvek čase, najmä pre účely auditu či súdneho konania.

Znenie zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20191201

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku voči daňovému a colnému úradu

Služba na portálovom riešení OverSi – potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze (služba dostupná od 01.12.2019).

 

Potvrdenie sa vydáva orgánu verejnej moci na účely preukázania skutočností ustanovených v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) vzťahujúcich sa k overeniu informácie, či osoba nemá nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.  V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (colný zákon) ide o informáciu o daňových nedoplatkoch a informáciu o nedoplatkoch colného dlhu, nedoplatkoch pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

 

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam textov výsledkov overenia, ktoré sa môžu objaviť na výstupe odpovedí na žiadosti o výpis.

 • NEEVIDUJE/EVIDUJE nedoplatky identifikovanej osoby voči daňovému úradu: odpoveď identifikuje, či predmetný subjekt má/nemá nedoplatky evidované voči daňovému úradu

 

 • NEEVIDUJE/EVIDUJE nedoplatky identifikovanej osoby voči colnému úradu: odpoveď identifikuje, či predmetný subjekt má/nemá nedoplatky evidované voči colnému úradu

 

Vysvetlenie k typom poskytovaných výpisov:

OverSi aktuálne poskytuje nasledovné typy potvrdení o nedoplatkoch FSSR v závislosti od účelu žiadosti zadaného na vstupe:

 1. Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (všetky nedoplatky vymedzené podľa daňového poriadku a colného zákona)
 2. Potvrdenie o daňových nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (bez nedoplatkov evidovaných podľa Colného zákona) – pre konzumentov a účel „verejné obstarávanie“
 3. Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu (všetky daňové nedoplatky (nie len z dani z príjmu) – iba voči DÚ bez CÚ)  – pre konzumentov: ÚDZS

 

 

Vysvetlenie k typom nedoplatkov a ich interpretácii do výslednej odpovede:

Nedoplatok Konzument Vymedzenie  Výška nedoplatku
NDS + SPD + COL Všeobecní Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (všetky nedoplatky vymedzené podľa daňového poriadku a colného zákona) > 0.01 EUR
NDS + SPD Verejní obstarávatelia Potvrdenie o daňových nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu (bez nedoplatkov evidovaných podľa Colného zákona) – pre konzumentov: Verejní obstarávatelia > 0.01 EUR
NDS ÚDZS Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému úradu (všetky daňové nedoplatky (nie len z dani z príjmu) – iba voči DÚ bez CÚ)  – pre konzumentov: ÚDZS > 3319 EUR

 

Vysvetlivky k typom nedoplatkov:

 • NDS – Nedoplatky Daňovej správy
 • SPD –  Spotrebné dane Colnej správy
 • COL – Nedoplatky Colnej správy

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu obsluhy na strane FSSR, alebo portálu OverSi.

 

 • Pri overovaní vstupných údajov pre identifikáciu subjektu došlo k výskytu duplicít (napr. duplicitné RČ, alebo IČO). V takomto prípade príde do OverSi hlásenie, aby používateľ podal žiadosť s uvedením doplnkového vyhľadávacieho kritéria (napr. pre FO zadá okrem RČ aj DIČ/IČO, pre PO zadá okrem IČO aj DIČ). Doplnkové kritérium DIČ bude v tejto súvislosti možné doplniť v portáli od 20.12.2019

 

 • Technická chyba: môže nastať napríklad v prípade nedostupnosti služby.

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení

Služba na portálovom riešení OverSi – pohľadávky po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie dostupná od 01.12.2019.

 

Potvrdenie sa vydáva na účely zistenia stavu pohľadávok po splatnosti  evidovaných zdravotnou poisťovňou podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

 

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam textov výsledkov overenia, ktoré sa môžu objaviť na výstupe odpovedí na žiadosti o výpis.

 • Eviduje k dátumu overenia  pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa k dátumu a času overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na zdravotnom poistení.

 

 • Neeviduje k dátumu overenia žiadne pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa k dátumu a času overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu nedoplatok na zdravotnom poistení.

 

 • Neeviduje k dátumu overenia žiadne pohľadávky po splatnosti z dôvodu, že sa subjekt nenachádza v evidencii zdravotnej poisťovne: Zdravotná poisťovňa k dátumu a časti overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu pohľadávky z dôvodu, že daný subjekt sa nenachádza v evidencii zdravotnej poisťovne.

 

 • Subjekt si nesplnil oznamovacie povinnosti, z tohto dôvodu nie je možné k dátumu overenia reálne vyčísliť pohľadávky po splatnosti: Zdravotná poisťovňa nedokáže vyčísliť pohľadávky z dôvodu, že si príslušný subjekt nesplnil oznamovacie povinnosti (nedodalo ZP všetky požadované doklady). ZP v tomto prípade bude kontaktovať klienta, aby si splnil požadované povinnosti a žiadosť v systéme OverSi bude zatiaľ v stave „Spracovávaná“ (stav môže trvať aj niekoľko dní). Po splnení oznamovacej povinnosti ZP vyčísli pohľadávky po splatnosti a vybaví OverSi žiadosť – nastaví stav na „spracovaná“ a poskytne požadovanú odpoveď.

 

 

Okrem uvedených stavov predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu obsluhy na strane zdravotnej poisťovne, alebo portálu OverSi.

 

 • Nastal nesúlad v poskytnutých údajoch medzi RČ a údajmi: meno, priezvisko, dátum narodenia: Pri overovaní vstupných údajov pre identifikáciu subjektu došlo k nesúladu medzi zadanými vyhľadávacími kritériami, konkrétne medzi uvedeným RČ a údajmi o mene, priezvisku a dátume narodenia. Tieto údaje nesedia s evidenciou subjektu na strane ZP. Žiadosť je možné zopakovať so zadaním správnych údajov, ak došlo k preklepu, alebo inej chybe na vstupe.

 

 • Neevidovaný partner pre poskytnutie údajov: Organizácia, ktorá zasiela z OverSi žiadosť sa nenašla v evidencii oprávnených organizácií (OVM) na strane ZP. Je potrebné overiť, či má organizácia v OverSi zadané správne IČO a ak áno, tak preveriť u predmetnej ZP, z akého dôvodu nie je v zozname oprávnených organizácií (v prípade, ak je oprávnená, zabezpečiť aktualizáciu číselníka organizácií na strane ZP)

 

 • Technická chyba: môže nastať napríklad v prípade nedostupnosti služby na strane niektorej ZP.

Usmernenie k službe Potvrdenie o nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie

Služba na portálovom riešení OverSi – evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie dostupná od 01.12.2019.

 

Vysvetlivky k stavu spracovania žiadosti:

 • Má nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie .
 • Nemá nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje u príslušného subjektu nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie.

 

 • Má nedoplatok – nesplnenie povinnosti: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu eviduje u príslušného subjektu nesplnenie povinnosti podľa § 228 ods. 1 alebo §231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Na základe § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. decembra 2019 sa na subjekt hľadí, ako keby mal evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie.

 

 • Nie je v evidencii: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje subjekt v registri zamestnávateľov alebo v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu používateľa na strane Sociálnej poisťovne alebo portálu OverSi. Sociálna poisťovňa odporúča zobrazovať tieto stavy mimo formulára, tzn. samostatne.

 • Nepodarilo sa identifikovať FO/PO: napríklad v prípade nesúladu názvu právnickej osoby (zamestnávateľa PO). V tomto prípade je potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu prostredníctvom kontaktného formulára

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact

 

 • Technická chyba: napríklad v prípade nedostupnosti služby.

 

Čo sa môže skrývať pod odpoveďou: Nepodarilo sa identifikovať FO/PO

Údaje v dotaze pre FO (RČ, meno alebo priezvisko) alebo PO (IČO alebo názov) nesedia – FO alebo PO nemohla byť jednoznačne identifikovaná. Ide o situáciu, kedy niektorý z údajov síce sedí ale zvyšné nie. Ak by nesedel ani jeden – išlo by o odpoveď „Nie je v evidencii“.

Môže ísť o situácie: bolo zadané „Janka“, v databáze je „Jana“, bolo zadané rodné priezvisko, v databáze je súčasné a podobne. Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „Nejednoznačná identifikácia. FO s daným RČ sa našlo, ale nesúhlasí meno alebo priezvisko“.

 • FO s dvoma a viac priezviskami – priezvisko obsahuje oddeľovač. Je potrebné zadať dotaz bez oddeľovača, s jednou medzerou medzi slovami. Každé slovo začína veľkým písmenom – „Priezvisko Priezvisko“.

Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „Nejednoznačná identifikácia. FO s daným RČ sa našlo, ale nesúhlasí meno alebo priezvisko“.

 • Je zadaný dotaz PO (IČO a názov), ale bola nájdená FO. Napríklad: našiel sa iba FO podnikateľ (ktorý má aj IČO), našla sa iba dobrovoľne poistená osoba (ale FO má pridelené IČO).

Je potrebné zadať dotaz FO (RČ, meno a priezvisko).

Návratová správa (pomocný text) obsahuje okrem iného: „PO s daným IČO sa našlo, ale IČO patrí odvádzateľovi – FO.“

 

V prípade kontaktovania Sociálnej poisťovne, je potrebné postupovať cez kontaktný formulár zverejneného na stránke www.socpoist.sk konkrétne na adrese:

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact.

Komerčný portál – potvrdenie o návšteve školy

V súvislosti s prijatou novelou zákona proti byrokracii, zákon č. 221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR,  pripravil možnosť overenia stavu študenta  aj pre komerčné subjekty.

Komerčné subjekty ako dopravcovia, ŽSSK, banky či telekomunikační operátori môžu na overenie statusu študenta použiť portál www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk. Portál je v prevádzke od 1. novembra 2019, kde overenie stavu študenta prebieha prostredníctvom rodného čísla. Portálové riešenie získava aktuálne údaje z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zadaním rodného čísla anonymizovaným spôsobom overí, či žiak/študent je študentom denného štúdia na slovenskej strednej alebo vysokej škole.

METODICKÉ USMERNENIE PRE GARANTOV

Zamestnanec s rolou „Garant“ vykonáva správu používateľov v rámci jemu pridelených organizácii (OVM) pre danú oblasť spracovania a má oprávnenie vytvárať používateľské kontá,  aktualizovať údaje o používateľoch z danej organizácie.

Skôr, ako používatelia požiadajú o samotný výpis/odpis/potvrdenie danej služby, povinnosťou garanta je vybrať zákonné účely, na základe ktorých používatelia požadujú danú službu. Garant definuje požadované účely vo svojom účte v  časti „Účely žiadostí“. V prípade, že sa jedná o používateľa s oprávnením žiadať o službu výpis z registra trestov, je potrebné tohto používateľa autorizovať. Pre danú službu je nevyhnutné, aby mal používateľ doplnené telefónne číslo.

V prípade, ak používateľovi zanikne nárok na používanie portálového riešenia OverSi (ukončenie pracovného pomeru) a predmetnú agendu nahradí nový zamestnanec  je nevyhnutné, aby garant vymazal používateľské konto odchádzajúceho zamestnanca a zároveň vytvoril nové používateľské konto pre nového zamestnanca. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dlhodobú PN a materskú dovolenku. V týchto prípadoch je potrebné účet zablokovať. Viac informácií o možnostiach garanta nájdete v používateľskej príručke.

Usmernenie pre žiadanie výpisov z registra trestov PO

V nadväznosti na prijatú novelu zákona proti byrokracii, zákon č. 221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, radi by sme Vás upozornili na zmeny týkajúce sa elektronických služieb výpisov z registra trestov prostredníctvom portálového riešenia OverSi účinné odo dňa 1. septembra 2019:

OVEROVANIE TOTOŽNOSTI pri žiadaní výpisu z registra trestov prostredníctvom portálového riešenia OverSi:

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa totožnosť osôb overuje aj elektronickým spôsobom prostredníctvom portálového riešenia OverSi.

§ 10 ods. 6 znie: „Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. b) sa overuje elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu.4a)“.

Overenie bezúhonnosti PRÁVNICKEJ OSOBY prostredníctvom portálového riešenia OverSi:

Nakoľko naďalej absentuje register trestov právnických osôb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v zmysle § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je možné od 1.9.2019 nahliadnuť do zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb, a teda overiť si informáciu o bezúhonnosti a spoľahlivosti právneho subjektu prostredníctvom portálového riešenia OverSi.

§ 10a znie:
„(1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry.

(2) Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v zozname, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nie sú zodpovedajúce skutočnosti.

(3) Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.

Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb je možné nájsť na adrese: https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob

Znenie zákona č. 221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/221/20190901

vypracoval:
JUDr. Lujza Paveleková
odbor riadenia IT projektov
stopbyrokracii@mirri.gov.sk

Metodické usmernenie pre školy II. časť

Metodické usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy,  jazykové školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školské zariadenia

Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy,  jazykové školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školské zariadenia sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školy a školské zariadenia“) sú povinné dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

V nadväznosti na Novelu zákona proti byrokracii  č.  221/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bude umožnené školám a školským zariadeniam zaregistrovať sa v portáli OverSi ako samostatný orgán verejnej moci. Z uvedeného vyplýva, že školám a školským zariadeniam bude umožnený prístup garanta pre nové služby OverSi. Výpis RT si riaditeľ školy ako používateľ bude naďalej žiadať cez zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia.

Školy a školské zariadenia vyplnia žiadosť o pripojenie do portálu OverSi zverejnenú na internetovej stránke www.stopbyrokracii.sk. Je potrebné uviesť meno garanta za danú školu, ktorý bude spravovať používateľov. Zároveň je potrebné vyplniť účely, na základe ktorých požaduje dané služby. Následne žiadosť odošle na e-mailovú adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk. Správne vyplnenie účelov je nevyhnutným predpokladom schválenia žiadosti.

Školy a školské zariadenia si overia zabezpečenie pripojenia do GovNetu. V prípade,  že škola a školské zariadenia nemajú tento prístup zriadený, kontaktuje svojho poskytovateľa internetu, aby im bola zriadená statická IP adresa prostredníctvom ktorej sa prihlásia do portálu.